යුරෝ

EUR = 1.05 USD
-0.005162 (-0.49%)
ඊයේ සිට විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම

ස්ටර්ලින් පවුම

GBP = 1.22 USD
-0.007869 (-0.64%)
ඊයේ සිට විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම

යෙන්

JPY = 0.007352 USD
-0.000031320081059553 (-0.42%)
ඊයේ සිට විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම

යුවාන්

CNY = 0.15 USD
-0.000368 (-0.25%)
ඊයේ සිට විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම