මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 15/08/2022 05:00

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද. අද දින යෙන් අගය.

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද


1 යෙන් (JPY) සමාන 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.37 යෙන් (JPY)

යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය දිනකට එක් වරක් සිදු වේ. විනිමය වෙළඳාමේ ප්‍රති results ල අනුව මුදල් විනිමය අනුපාතය දිනකට සාමාන්‍ය වටිනාකමක් ඇති අතර එය ජාතික බැංකුව විසින් මුළු දවසටම නියම කරනු ලැබේ. අද විනිමය අනුපාතිකය බැංකුවලට ඔවුන්ගේ විනිමය අනුපාතය තීරණය කිරීමට පදනම වේ. හිතකර විනිමය අනුපාතයක් ඇති බැංකු තෝරන්න. දිනපතා යාවත්කාලීන කරන ලද නිදහස් මුදල් විනිමය අනුපාත ප්‍රකාශයක් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.

විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන 15/08/2022 එක්සත් ජාතීන්ගේ දත්ත අනුව.

1 යෙන් අද යුරෝපීය බැංකුවේ 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වේ. 1 යෙන් -0.025218 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද යුරෝපයේ ප්‍රධාන බැංකුවේ පහත වැටුණි. යෙන් යුරෝපයට අනුව විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සාපේක්ෂව පහත වැටේ. 1 යෙන් හි පිරිවැය අද දින 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සමාන වේ, යුරෝපීය බැංකුව ලෙස පිහිටුවා ඇති රට.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත් යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද 15 අගෝස්තු 2022

යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්වීම් දින කිහිපයක් තුළ වගුවේ දක්වා ඇත. යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වටිනාකම් පසුගිය දිනවල වෙබ් අඩවියේ වගුවේ දක්වා ඇත. යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය ඊයේ, පෙර දින, ඉදිරි දින සඳහා. මේ දිනවල හුවමාරුවේ වටිනාකම පිළිබඳ දත්ත මත පදනම්ව, හෙට සඳහා යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය පුරෝකථනය කරන්න.

දිනය අනුපාතය වෙනස්
15.08.2022 2.647559 -0.025218
14.08.2022 2.672777 -
13.08.2022 2.672777 -0.018068
12.08.2022 2.690845 0.094075
11.08.2022 2.59677 -0.072987
යෙන් (JPY)

1 යෙන් දැන් වටිනවා 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 5 යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි පිරිවැය දැන් 13.54. විනිමය අනුපාතයට 10 යෙන් හි මිල 27.07 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 25 යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගැනීමට අද ඔබට ගෙවිය යුතුය 67.69 LKR. 1 යෙන් දැන් 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය නිල විනිමය අනුපාතයට. 1 යෙන් පහත වැටී ඇත -0.025218 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද රටේ ප්‍රධාන බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට.

1 JPY 5 JPY 10 JPY 25 JPY 50 JPY 100 JPY 250 JPY 500 JPY
2.71 LKR 13.54 LKR 27.07 LKR 67.69 LKR 135.37 LKR 270.74 LKR 676.86 LKR 1 353.72 LKR
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

10 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 3.69 යෙන්. 50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 18.47 යෙන්. 100 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතයට අනුව 36.94 යෙන්. 92.34 යෙන්, 250 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද විනිමය අනුපාතයට. යෙන් විනිමය අනුපාතය අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සාපේක්ෂව පහත වැටේ. 1 යෙන් දැන් පිරිවැය 2.71 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - ජාතික බැංකුවේ විනිමය අනුපාතය.

10 LKR 50 LKR 100 LKR 250 LKR 500 LKR 1 000 LKR 2 500 LKR 5 000 LKR
3.69 JPY 18.47 JPY 36.94 JPY 92.34 JPY 184.68 JPY 369.35 JPY 923.38 JPY 1 846.76 JPY