මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 01/10/2022 23:00

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය අද. අද දින ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අගය.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය අද


1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.40 යෙන් (JPY)
1 යෙන් (JPY) සමාන 2.53 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා යෙන් සඳහා සැබෑ විනිමය අනුපාතය අද. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් හි වටිනාකම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. මෙම පිටුවෙහි පෙන්වා ඇති විනිමය අනුපාතය විනිමය වෙළඳාමේ ප්‍රති results ල අනුව අද දින 01 ඔක්තෝම්බර් 2022 සඳහා නිල වශයෙන් පිහිටුවා ඇති විනිමය අනුපාතයයි. විශ්වාසනීය දත්ත සමුදායන්ගෙන් මුදල් හුවමාරු අනුපාත ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් දක්වා.

විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන 02/10/2022 එක්සත් ජාතීන්ගේ දත්ත අනුව.

1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද යුරෝපීය බැංකුවේ 0.40 යෙන් වේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.016988 යෙන් අද යුරෝපයේ ප්‍රධාන බැංකුවේ ඉහළ ගොස් ඇත. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝපීය දත්ත වලට අනුව විනිමය අනුපාතය යෙන් ට සාපේක්ෂව අද වර්ධනය වේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි පිරිවැය අද දින 0.40 යෙන් ට සමාන වේ, යුරෝපීය බැංකුව ලෙස පිහිටුවා ඇති රට.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය අද 01 ඔක්තෝම්බර් 2022

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් දක්වා විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්වීම් දින කිහිපයක් තුළ වගුවේ දක්වා ඇත. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් හි වටිනාකම් පසුගිය දිනවල වෙබ් අඩවියේ වගුවේ දක්වා ඇත. විනිමය අනුපාතයේ ගතිකතාවයන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පසුගිය දින කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය යෙන් සමඟ සසඳන්න. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි යෙන් වෙත හෙට සඳහා විනිමය අනුපාතය පුරෝකථනය කිරීමට මෙය උපකාරී වේ.

දිනය අනුපාතය වෙනස්
02.10.2022 0.430915 0.016988
01.10.2022 0.413927 0.005775
30.09.2022 0.408152 0.013907
29.09.2022 0.394244 -0.005773
28.09.2022 0.400017 0.002135
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

10 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් හි පිරිවැය දැන් 3.96. 50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් හි පිරිවැය දැන් 19.79. 100 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් මිලදී ගැනීමට අද ඔබට ගෙවිය යුතුය 39.58 JPY. විනිමය අනුපාතයේ 250 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 98.96 යෙන්. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 0.40 යෙන් නිල විනිමය අනුපාතයට. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.016988 යෙන් විසින් අද වන විට රටේ බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව මිල අධික වී ඇත. .

10 LKR 50 LKR 100 LKR 250 LKR 500 LKR 1 000 LKR 2 500 LKR 5 000 LKR
3.96 JPY 19.79 JPY 39.58 JPY 98.96 JPY 197.91 JPY 395.83 JPY 989.57 JPY 1 979.14 JPY
යෙන් (JPY)

1 යෙන් දැන් 2.53 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 5 යෙන් US ඩොලර් යෙන් මිලදී ගැනීමට අද ඔබට ගෙවිය යුතුය 12.63 LKR. විනිමය අනුපාතයට 10 යෙන් හි මිල 25.26 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 25 යෙන් US ඩොලර් යෙන් මිලදී ගැනීමට අද ඔබට ගෙවිය යුතුය 63.16 LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය අද දින යෙන් ට සාපේක්ෂව වර්ධනය වේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා දැන් ඔබ ගෙවිය යුත්තේ 0.40 යෙන් ජාතික බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව .

1 JPY 5 JPY 10 JPY 25 JPY 50 JPY 100 JPY 250 JPY 500 JPY
2.53 LKR 12.63 LKR 25.26 LKR 63.16 LKR 126.32 LKR 252.63 LKR 631.59 LKR 1 263.17 LKR