මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 15/08/2022 05:30

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය අද. අද දින ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අගය.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය අද


1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.002771 ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)
1 ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) සමාන 360.88 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් සඳහා සැබෑ විනිමය අනුපාතය අද. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා විනිමය අනුපාතය දිනකට එක් වරක් සිදු වේ. විශ්වාසනීය දත්ත සමුදායන්ගෙන් මුදල් හුවමාරු අනුපාත ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා. බැංකුවල සියලුම මුදල් හුවමාරු මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන්නේ මෙම නිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් අද දක්වා විනිමය අනුපාතය මතය.

විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන 15/08/2022 එක්සත් ජාතීන්ගේ දත්ත අනුව.

1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 0.002771 ඇමරිකන් ඩොලර් ට සමාන වේ. යුරෝපීය බැංකුවේ නිල විනිමය අනුපාතය. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.000026724888173263 ඇමරිකන් ඩොලර් අද යුරෝපයේ ප්‍රධාන බැංකුවේ ඉහළ ගොස් ඇත. අද, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝපයේ ඇමරිකන් ඩොලර් ට සාපේක්ෂව විනිමය අනුපාතය ඉහළ ගොස් තිබේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා දැන් ඔබ ගෙවිය යුත්තේ 0.002771 ඇමරිකන් ඩොලර් යුරෝපීය බැංකුවක අනුපාතයට.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය අද 15 අගෝස්තු 2022

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ගතිකතාවයන් දින කිහිපයක් පුරා අපගේ වගුවේ දක්වා ඇත. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් හි වටිනාකම් පසුගිය දිනවල වෙබ් අඩවියේ වගුවේ දක්වා ඇත. විනිමය අනුපාතයේ ගතිකතාවයන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පසුගිය දින කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් සමඟ සසඳන්න. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා දින කිහිපයක් සඳහා විනිමය අනුපාතයේ ඉතිහාසය මෙහි දක්වා ඇත; විනිමය අනුපාතයේ ඉතිහාසය වැඩි කාලයක් සඳහා අපගේ සේවාවන්හි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා විනිමය අනුපාතයේ ඉතිහාසය 1992 සිට ඔබට දැක ගත හැකිය.

දිනය අනුපාතය වෙනස්
15.08.2022 0.002832 0.000026724888173263
14.08.2022 0.002806 -
13.08.2022 0.002806 0.000056976768856984
12.08.2022 0.002749 -0.00009957960813811
11.08.2022 0.002848 0.000070881048585306
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

2.77 ඇමරිකන් ඩොලර් අද පිරිවැය 1 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය. 5 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් හි පිරිවැය දැන් 13.85. 27.71 ඇමරිකන් ඩොලර් 10 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි පිරිවැය වත්මන් විනිමය අනුපාතය. විනිමය අනුපාතයේ 25 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 69.27 ඇමරිකන් ඩොලර්. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 0.002771 ඇමරිකන් ඩොලර් ජාතික බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රටේ ප්‍රමුඛ බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව 0.000026724888173263 ඇමරිකන් ඩොලර් කින් ඉහළ ගියේය.

1 000 LKR 5 000 LKR 10 000 LKR 25 000 LKR 50 000 LKR 100 000 LKR 250 000 LKR 500 000 LKR
2.77 USD 13.85 USD 27.71 USD 69.27 USD 138.55 USD 277.10 USD 692.75 USD 1 385.49 USD
ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)

විනිමය අනුපාතයට 1 ඇමරිකන් ඩොලර් හි මිල 360.88 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 5 ඇමරිකන් ඩොලර් දැන් 1 804.41 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 10 ඇමරිකන් ඩොලර් US ඩොලර් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලදී ගැනීමට අද ඔබට ගෙවිය යුතුය 3 608.82 LKR. විනිමය අනුපාතයට 25 ඇමරිකන් ඩොලර් හි මිල 9 022.05 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් ට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් තිබේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා දැන් ඔබ ගෙවිය යුත්තේ 0.002771 ඇමරිකන් ඩොලර් ජාතික බැංකුවේ විනිමය අනුපාතයට අනුව .

1 USD 5 USD 10 USD 25 USD 50 USD 100 USD 250 USD 500 USD
360.88 LKR 1 804.41 LKR 3 608.82 LKR 9 022.05 LKR 18 044.11 LKR 36 088.21 LKR 90 220.53 LKR 180 441.06 LKR