මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 20:13

පරිවර්තනය කරන්න ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය. ස්ටර්ලින් පවුම මිල අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 ස්ටර්ලින් පවුම = 442.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ස්ටර්ලින් පවුම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. විශ්වාසනීය දත්ත සමුදායන්ගෙන් ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාත. ස්ටර්ලින් පවුම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත මාරු කිරීමේ බැංකු නිරතව සිටී. 1 ස්ටර්ලින් පවුම 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විසින් මිල අධික වී ඇත. 1 ස්ටර්ලින් පවුම සඳහා දැන් ඔබට 442.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලබා දිය යුතුය. ස්ටර්ලින් පවුම අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සාපේක්ෂව 0 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයෙන් සියයෙන් වැඩි විය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

මාස තුනකට පෙර, ස්ටර්ලින් පවුම 398.89 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. වසරකට පෙර, ස්ටර්ලින් පවුම 275.62 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා මිලදී ගත හැකිය. මීට වසර පහකට පෙර, ස්ටර්ලින් පවුම 197.11 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විකිණිය හැකිය. ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය ප්‍රස්ථාරයේ දැකිය හැකිය. ස්ටර්ලින් පවුම හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස සතිය සඳහා වෙනස් කිරීම -1.7% වේ. ස්ටර්ලින් පවුම හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස මාසයක් සඳහා වෙනස් කිරීම -0.53% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය ස්ටර්ලින් පවුම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ස්ටර්ලින් පවුම 442.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
5 ස්ටර්ලින් පවුම 2 210.13 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
10 ස්ටර්ලින් පවුම 4 420.26 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
25 ස්ටර්ලින් පවුම 11 050.66 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
50 ස්ටර්ලින් පවුම 22 101.32 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
100 ස්ටර්ලින් පවුම 44 202.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
250 ස්ටර්ලින් පවුම 110 506.59 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
500 ස්ටර්ලින් පවුම 221 013.19 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

අද, 4 420.26 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 10 ස්ටර්ලින් පවුම. 25 ස්ටර්ලින් පවුම සඳහා මුදල් පරිවර්තකය 11 050.66 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 50 ස්ටර්ලින් පවුම 22 101.32 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔබට 100 ස්ටර්ලින් පවුම 44 202.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා ඔබට විකිණිය හැකිය. . ඔබට 110 506.59 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා 250 ස්ටර්ලින් පවුම . ඔබට 500 ස්ටර්ලින් පවුම තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඔබට 221 013.19 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

   ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 444.716303 5.440765 ↑
27.06.2022 439.275538 5.505434 ↑
26.06.2022 433.770105 -
25.06.2022 433.770105 2.40129 ↑
24.06.2022 431.368814 0.921156 ↑

ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 444.716303 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 28 ජූනි 2022 මත. 27 ජූනි 2022, 1 ස්ටර්ලින් පවුම පිරිවැය 439.275538 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට 26 ජූනි 2022 - 433.770105 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 25 ජූනි 2022, 1 ස්ටර්ලින් පවුම පිරිවැය 433.770105 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මත 24 ජූනි 2022 431.368814 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

   ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ස්ටර්ලින් පවුම සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේත සහ රටවල්

ස්ටර්ලින් පවුම මුදල් සංකේතය, ස්ටර්ලින් පවුම මුදල් සංඥාව: £ (₤). ස්ටර්ලින් පවුම රජයේ: බ්රිතාන්ය ඉන්දීය සාගර ප්රදේශය, මහා බ්රිතාන්යය, මේන්. ස්ටර්ලින් පවුම මුදල් කේතය GBP. ස්ටර්ලින් පවුම කාසිය: සතයක්ම.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.