මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 20:20

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය. යෙන් මිල අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 යෙන් = 2.67 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ සාමාන්‍ය අගය පෙන්වයි. යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත මාරු කිරීමේ බැංකු නිරතව සිටී. 1 යෙන් 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කින් ඉහළ ගියේය. යෙන් අනුපාතය ඊයේ සිට ඉහළ යයි. 1 යෙන් සඳහා දැන් ඔබට 2.67 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලබා දිය යුතුය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

වසරකට පෙර, යෙන් 1.80 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විකිණිය හැකිය. මීට වසර තුනකට පෙර, යෙන් 1.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. මීට වසර පහකට පෙර, යෙන් 1.37 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විකිණිය හැකිය. යෙන් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රස්ථාරයේ දැකීමට පහසුය. මාසය පුරා, යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය -4.21% විසින් වෙනස් කරන ලදි. යෙන් හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස වසරකට වෙනස් කිරීම 48.34% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 යෙන් 2.67 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
5 යෙන් 13.33 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
10 යෙන් 26.66 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
25 යෙන් 66.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
50 යෙන් 133.29 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
100 යෙන් 266.57 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
250 යෙන් 666.43 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
500 යෙන් 1 332.85 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ඔබට 10 යෙන් තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඒවා 26.66 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 66.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා ඔබට 25 යෙන් මිලදී ගත හැකිය. . අද, 133.29 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 50 යෙන්. අද 100 JPY = 266.57 LKR. ඔබට 250 යෙන් තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඒවා 666.43 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 1 332.85 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 500 යෙන්.

   යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 2.688787 0.034548 ↑
27.06.2022 2.654239 0.033266 ↑
26.06.2022 2.620974 -
25.06.2022 2.620974 0.017254 ↑
24.06.2022 2.603719 0.035604 ↑

28 ජූනි 2022, 1 යෙන් = 2.688787 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 27 ජූනි 2022, 1 යෙන් = 2.654239 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 26 ජූනි 2022, 1 යෙන් = 2.620974 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. පසුගිය මාසයේ උපරිම යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය 28.06.2022 මත විය. පසුගිය මාසය සඳහා අවම JPY / LKR අනුපාතය 24.06.2022 මත විය.

   යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේත සහ රටවල්

යෙන් මුදල් සංකේතය, යෙන් මුදල් සංඥාව: ¥. යෙන් රජයේ: ජපානය. යෙන් මුදල් කේතය JPY. යෙන් කාසිය: සෙන්.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.