මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (ජනවාරි 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (ජනවාරි 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා ජනවාරි 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 ජනවාරි 2022 දෙසැම්බර් 2021 නොවැම්බර් 2021 ඔක්තෝම්බර් 2021 > >>
දිනය අනුපාතය
31.01.2022 0.004970
30.01.2022 0.004977
29.01.2022 0.004977
28.01.2022 0.004896
27.01.2022 0.004959
26.01.2022 0.004947
25.01.2022 0.005045
24.01.2022 0.004980
23.01.2022 0.004995
22.01.2022 0.004995
21.01.2022 0.004959
20.01.2022 0.004902
19.01.2022 0.004953
18.01.2022 0.004939
17.01.2022 0.004943
16.01.2022 0.004961
15.01.2022 0.004961
14.01.2022 0.005043
13.01.2022 0.004935
12.01.2022 0.004918
11.01.2022 0.004925
10.01.2022 0.005032
09.01.2022 0.005031
08.01.2022 0.005006
07.01.2022 0.005077
06.01.2022 0.005109
05.01.2022 0.005006
04.01.2022 0.004915
03.01.2022 0.005008
02.01.2022 0.004961
01.01.2022 0.004961