මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (අප්රේල් 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (අප්රේල් 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා අප්රේල් 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 ජනවාරි 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
30.04.2022 0.002870
29.04.2022 0.002880
28.04.2022 0.002841
27.04.2022 0.002984
26.04.2022 0.003017
25.04.2022 0.003138
24.04.2022 0.003134
23.04.2022 0.003081
22.04.2022 0.003115
21.04.2022 0.003149
20.04.2022 0.003080
19.04.2022 0.003108
18.04.2022 0.003196
17.04.2022 0.003103
16.04.2022 0.003055
15.04.2022 0.003183
14.04.2022 0.003227
13.04.2022 0.003303
12.04.2022 0.003474
11.04.2022 0.003611
10.04.2022 0.003423
09.04.2022 0.003360
08.04.2022 0.003046
07.04.2022 0.003284
06.04.2022 0.003327
05.04.2022 0.003396
04.04.2022 0.003450
03.04.2022 0.003449
02.04.2022 0.003454
01.04.2022 0.003299