මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (මැයි 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (මැයි 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා මැයි 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.05.2022 0.002771
30.05.2022 0.002829
29.05.2022 0.002812
28.05.2022 0.002812
27.05.2022 0.003000
26.05.2022 0.002989
25.05.2022 0.002789
24.05.2022 0.002819
23.05.2022 0.002988
22.05.2022 0.002963
21.05.2022 0.002796
20.05.2022 0.002764
19.05.2022 0.002807
18.05.2022 0.002805
17.05.2022 0.002916
16.05.2022 0.002902
15.05.2022 0.002822
14.05.2022 0.002822
13.05.2022 0.002686
12.05.2022 0.002688
11.05.2022 0.002875
10.05.2022 0.002884
09.05.2022 0.002866
08.05.2022 0.002840
07.05.2022 0.002840
06.05.2022 0.002590
05.05.2022 0.002760
04.05.2022 0.002718
03.05.2022 0.002809
02.05.2022 0.002941
01.05.2022 0.002870