මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (ජුලි 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (ජුලි 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා ජුලි 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
    ඔක්තෝම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් 2022 අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.07.2022 0.002832
30.07.2022 0.002832
29.07.2022 0.002850
28.07.2022 0.002748
27.07.2022 0.002884
26.07.2022 0.002850
25.07.2022 0.002810
24.07.2022 0.002825
23.07.2022 0.002811
22.07.2022 0.002915
21.07.2022 0.002803
20.07.2022 0.002842
19.07.2022 0.002845
18.07.2022 0.002795
17.07.2022 0.002790
16.07.2022 0.002785
15.07.2022 0.002771
14.07.2022 0.002783
13.07.2022 0.002760
12.07.2022 0.002924
11.07.2022 0.002826
10.07.2022 0.002924
09.07.2022 0.002922
08.07.2022 0.002774
07.07.2022 0.002670
06.07.2022 0.002851
05.07.2022 0.002881
04.07.2022 0.002786
03.07.2022 0.002935
02.07.2022 0.003005
01.07.2022 0.002899