මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (අගෝස්තු 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (අගෝස්තු 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා අගෝස්තු 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
    ඔක්තෝම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් 2022 අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.08.2022 0.002762
30.08.2022 0.002855
27.08.2022 0.002745
26.08.2022 0.002763
25.08.2022 0.002756
24.08.2022 0.002762
23.08.2022 0.002776
22.08.2022 0.002791
21.08.2022 0.002791
20.08.2022 0.002794
19.08.2022 0.002754
18.08.2022 0.002770
17.08.2022 0.002751
16.08.2022 0.002747
15.08.2022 0.002832
14.08.2022 0.002806
13.08.2022 0.002806
12.08.2022 0.002749
11.08.2022 0.002848
10.08.2022 0.002777
09.08.2022 0.002840
08.08.2022 0.002766
07.08.2022 0.002771
06.08.2022 0.002784
05.08.2022 0.002846
04.08.2022 0.002842
03.08.2022 0.002740
02.08.2022 0.002835
01.08.2022 0.002830