මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (මාර්තු 2022)

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 1992 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (මාර්තු 2022).

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා මාර්තු 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 ජනවාරි 2022 දෙසැම්බර් 2021 > >>
දිනය අනුපාතය
31.03.2022 2.473347
30.03.2022 2.478027
29.03.2022 2.335349
28.03.2022 2.259461
27.03.2022 2.231812
26.03.2022 2.210194
24.03.2022 2.474535
23.03.2022 2.314130
22.03.2022 2.313264
21.03.2022 2.385513
20.03.2022 2.135692
19.03.2022 2.135692
18.03.2022 2.255058
17.03.2022 2.589210
16.03.2022 2.478903
15.03.2022 2.111124
14.03.2022 1.948966
13.03.2022 1.914580
12.03.2022 1.914580
11.03.2022 1.965046
10.03.2022 1.651240
09.03.2022 1.609577
08.03.2022 1.430060
07.03.2022 1.765421
06.03.2022 1.787594
05.03.2022 1.777220
04.03.2022 1.780384
03.03.2022 1.780670
02.03.2022 1.459719
01.03.2022 1.565773