මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (අප්රේල් 2022)

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 1992 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (අප්රේල් 2022).

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා අප්රේල් 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 ජනවාරි 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
30.04.2022 2.682018
29.04.2022 2.673150
28.04.2022 2.757862
27.04.2022 2.602432
26.04.2022 2.577611
25.04.2022 2.477449
24.04.2022 2.481179
23.04.2022 2.529775
22.04.2022 2.480942
21.04.2022 2.494025
20.04.2022 2.563397
19.04.2022 2.545409
18.04.2022 2.475338
17.04.2022 2.549862
16.04.2022 2.612233
15.04.2022 2.501710
14.04.2022 2.468463
13.04.2022 2.422207
12.04.2022 2.321557
11.04.2022 2.233113
10.04.2022 2.355765
09.04.2022 2.406960
08.04.2022 2.647255
07.04.2022 2.484521
06.04.2022 2.455133
05.04.2022 2.394240
04.04.2022 2.357219
03.04.2022 2.357581
02.04.2022 2.378912
01.04.2022 2.482891