මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (මැයි 2022)

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 1992 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (මැයි 2022).

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා මැයි 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.05.2022 2.840977
30.05.2022 2.782765
29.05.2022 2.799538
28.05.2022 2.799538
27.05.2022 2.625543
26.05.2022 2.635359
25.05.2022 2.804156
24.05.2022 2.776902
23.05.2022 2.619781
22.05.2022 2.641331
21.05.2022 2.785124
20.05.2022 2.817894
19.05.2022 2.754571
18.05.2022 2.756030
17.05.2022 2.659553
16.05.2022 2.672895
15.05.2022 2.749164
14.05.2022 2.749164
13.05.2022 2.869220
12.05.2022 2.852935
11.05.2022 2.665620
10.05.2022 2.656876
09.05.2022 2.674072
08.05.2022 2.697999
07.05.2022 2.697999
06.05.2022 2.968127
05.05.2022 2.785572
04.05.2022 2.832535
03.05.2022 2.740390
02.05.2022 2.617478
01.05.2022 2.682018