මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (ජුලි 2022)

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 1992 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (ජුලි 2022).

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා ජුලි 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
    ඔක්තෝම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් 2022 අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.07.2022 2.654974
30.07.2022 2.654974
29.07.2022 2.593481
28.07.2022 2.656207
27.07.2022 2.540933
26.07.2022 2.568202
25.07.2022 2.591377
24.07.2022 2.577720
23.07.2022 2.590488
22.07.2022 2.482834
21.07.2022 2.580689
20.07.2022 2.545845
19.07.2022 2.530997
18.07.2022 2.575739
17.07.2022 2.580148
16.07.2022 2.585370
15.07.2022 2.615257
14.07.2022 2.620256
13.07.2022 2.641506
12.07.2022 2.506425
11.07.2022 2.601928
10.07.2022 2.514326
09.07.2022 2.516353
08.07.2022 2.656661
07.07.2022 2.760810
06.07.2022 2.576396
05.07.2022 2.571883
04.07.2022 2.640096
03.07.2022 2.505444
02.07.2022 2.435307
01.07.2022 2.524361