මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 20:39

විනිමය අනුපාතය යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

යුවාන් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
යුවාන් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

20:39:58 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 CNY = 53.67 LKR
1 LKR = 0.02 CNY

විදේශ විනිමය: යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය - 53.67. යුවාන් අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සෑම තත්පර 30 කට වරක් වෙනස් වේ. ක්ෂණික යුවාන් විනිමය අනුපාතය. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනාඩියකට විනිමය අනුපාතය පෙන්වයි.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - යුවාන් සජීවි, 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන රෙන්මින්බි දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 28 ජූනි 2022 හි විනිමය අනුපාතය මෙහි ඇත, අපේ වෙබ් අඩවිය. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය ප්‍රස්ථාරයේ නැරඹීමට පහසුය. නියම වේලාවට නිශ්චිත විනිමය අනුපාතය සොයා ගැනීමට ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ්‍යයක් තෝරන්න. යුවාන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත ප්‍රස්ථාරය සෑම තත්පර 30 කට වරක් ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් වේ.

පරිවර්තනය කරන්න යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම මොහොතේ දී

විනිමය අනුපාත වෙනස්වීම් සෑම මිනිත්තුවකම නැරඹිය හැකිය. යුවාන් (CNY) ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය මේ මොහොතේ වෙනස් කිරීම - 0.0000 LKR. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනාඩි 10 ක ඉතිහාසය පිටුවෙහි ඇති වගුවේ Forex වෙතින්. විනාඩියකට යුවාන් හි අගයන් වගුවේ තබා ඇති අතර එමඟින් වෙනස දැකීමට පහසු වේ.

20:39 20:38 20:37 20:36 20:35 20:34 20:33 20:32 20:31 20:30
53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67

අන්තර්ජාලය යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පසුගිය පැය වෙළෙඳ

සෑම පැයකදීම අපි විනිමය අනුපාතය සොයා ගනිමු. යුවාන් අන්තිම පැයේදී 0.0000 LKR කින් ඉහළ ගියේය. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා පැය 10 ක ඉතිහාසය පිටුවෙහි වගුවේ ඇති Forex වෙතින්. වෙබ් අඩවියේ පැය අනුපාතයට පහසුවෙන් තොරතුරු පළ කිරීම.

20:36 20:30 20:24 20:18 20:12 20:06 20:00 19:54 19:48 19:42
53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67 53.67

අන්තර්ජාලය යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

20:39 19:39 18:39 17:35 16:17 15:07 14:07 13:04 12:04 11:04
53.67 53.67 53.67 53.68 53.68 53.68 53.68 53.68 53.68 53.69