මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 20:23

විනිමය අනුපාතය යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

යුරෝ - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
යුරෝ - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

20:23:44 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 EUR = 379.05 LKR
1 LKR = 0.0026 EUR

විදේශ විනිමය හුවමාරුව - සියලුම මුදල් වල තත්‍ය කාලීන විනිමය අනුපාත. විදේශ විනිමය හුවමාරුවේදී 1 යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය = 379.05 LKR. විදේශ විනිමය හුවමාරුවෙන් නිරන්තර වෙනසක් සහිත මාර්ගගත විනිමය අනුපාතය. යුරෝ අනුපාතය ඉක්මණින් යාවත්කාලීන කිරීම.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යූරෝ ජීවත් 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය 28 ජූනි 2022. යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය ප්‍රස්ථාරයේ නැරඹීමට පහසුය. විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්වීම් වහාම ප්‍රස්ථාරයේ දැකිය හැකිය. යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය සඳහා ප්‍රස්ථාරයේ ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම මොහොතේ දී

සෑම මිනිත්තුවකම අපි විනිමය අනුපාතය සොයා ගනිමු. -0.08 LKR විනාඩියකට යුරෝ (EUR ) සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත. යුරෝ හි විනාඩියකට විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත විනාඩි 10 ක් වගුවේ. සෑම මිනිත්තුවකම විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්කම් සංසන්දනය කිරීම පහසුය.

20:23 20:22 20:21 20:20 20:19 20:18 20:17 20:16 20:15 20:14
379.05 379.13 379.14 379.13 379.16 379.15 379.16 379.07 379.06 379.02

අන්තර්ජාලය යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පසුගිය පැය වෙළෙඳ

සෑම පැයකදීම අපි විනිමය අනුපාතය සොයා ගනිමු. 0.07 LKR - යුරෝ (EUR) සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම පැය සඳහා අනුපාතය. යුරෝ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි අනුපාත සෑම පැයකටම මෙම පිටුවේ වගුවේ දක්වා ඇත. පහසුවෙන් නැරඹීම සඳහා පසුගිය පැය 10 සඳහා වටිනාකම් වගුවක් අප සතුව ඇත.

20:20 20:14 20:08 20:02 19:56 19:50 19:44 19:38 19:32 19:26
379.13 379.02 379.05 378.94 378.88 378.87 378.93 378.84 378.85 378.89

අන්තර්ජාලය යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

20:23 19:23 18:23 17:18 15:58 14:51 13:51 12:48 11:48 10:48
379.05 379.01 378.77 378.97 379.02 378.85 379.05 379.16 379.16 378.41