මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 20:44

විනිමය අනුපාතය ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

ස්ටර්ලින් පවුම - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
ස්ටර්ලින් පවුම - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

20:44:17 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 GBP = 438.93 LKR
1 LKR = 0.0023 GBP

විනිමය අනුපාතවල ප්‍රභවය වන්නේ විදේශ විනිමය හුවමාරුවයි. තත්පර 30 - විනිමය අනුපාතය වෙනස් වන කාලය. ස්ටර්ලින් පවුම අනුපාතය දැන් මාර්ගගතව නරඹන්න. විනාඩියකට, පැයකට හෝ දිනකට විනිමය අනුපාත බලන්න.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - ස්ටර්ලින් පවුම සජීවි, 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

අපි මෙම පිටුවේ ස්ටර්ලින් පවුම හි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත විනිමය අනුපාත සටහනක් සකස් කළෙමු. ස්ටර්ලින් පවුම වර්ධනය වී හෝ පහත වැටී තිබේද යන්න විදේශ විනිමය ප්‍රස්ථාරයේ වඩාත් කැපී පෙනේ. නියම වේලාවට නිශ්චිත විනිමය අනුපාතය සොයා ගැනීමට ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ්‍යයක් තෝරන්න. ස්ටර්ලින් පවුම විනිමය අනුපාත සටහන ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ.

පරිවර්තනය කරන්න ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ස්ටර්ලින් පවුම දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම මොහොතේ දී

විනිමය අනුපාත ඉතිහාසය සෑම විනාඩියකටම. ස්ටර්ලින් පවුම පහත වැටුණේ -0.10 LKR අවසාන මිනිත්තුවේදී. සෑම මිනිත්තුවකම ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතයන් වගුවේ දැක්වේ. පහසුවෙන් බැලීමට අවසාන මිනිත්තු 10 සඳහා අපට වටිනාකම් වගුවක් ඇත.

20:44 20:43 20:42 20:41 20:40 20:39 20:38 20:37 20:36 20:35
438.93 439.02 439.05 438.99 439.01 439.14 439.22 439.20 439.32 439.30

අන්තර්ජාලය ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පසුගිය පැය වෙළෙඳ

සෑම පැයකදීම අපි ස්ටර්ලින් පවුම සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය සොයා ගනිමු. 0.02 LKR පැයකට ස්ටර්ලින් පවුම (GBP ) සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත. ස්ටර්ලින් පවුම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි අනුපාත සෑම පැයකටම මෙම පිටුවේ වගුවේ දක්වා ඇත. සෑම පැයකම විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්කම් සංසන්දනය කිරීම පහසුය.

20:41 20:35 20:29 20:23 20:17 20:11 20:05 19:59 19:53 19:47
438.99 439.30 439.36 439.16 439.21 439.11 438.99 438.87 438.88 438.95

අන්තර්ජාලය ස්ටර්ලින් පවුම (GBP) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

20:44 19:44 18:44 17:40 16:22 15:12 14:12 13:09 12:09 11:09
438.93 438.92 438.67 438.66 438.67 438.67 439.11 438.70 439.44 439.23