මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 21:08

විනිමය අනුපාතය යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

යෙන් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
යෙන් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

21:08:24 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 JPY = 2.66 LKR
1 LKR = 0.38 JPY

යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය ප්‍රභවය වන්නේ විදේශ විනිමය හුවමාරුවයි. විදේශ විනිමය මත, 1 යෙන් පිරිවැය 2.66 LKR. යෙන් අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සෑම තත්පර 30 කට වරක් යාවත්කාලීන කිරීම. විදේශ විනිමය හුවමාරුවෙන් නිරන්තර වෙනසක් සහිත මාර්ගගත විනිමය අනුපාතය.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - යෙන් සජීවි, 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය 28 ජූනි 2022. ප්‍රස්ථාරයේ ක්ෂණික අනුපාත වෙනස්කම් බලන්න. නියම වේලාවට නිශ්චිත විනිමය අනුපාතය සොයා ගැනීමට ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ්‍යයක් තෝරන්න. යෙන් ප්‍රස්ථාරය නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන බැවින් අපගේ වෙබ් අඩවියට Forex වෙතින් දත්ත ලැබේ.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම මොහොතේ දී

යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වෙනස්වීම් සෑම මිනිත්තුවක්ම නැරඹිය හැකිය. -0.0005 LKR විනාඩියකට යෙන් (JPY ) සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත. යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනාඩි 10 ක ඉතිහාසය පිටුවෙහි ඇති වගුවේ Forex වෙතින්. විනාඩියකට යෙන් හි අගයන් වගුවේ තබා ඇති අතර එමඟින් වෙනස දැකීමට පහසු වේ.

21:08 21:07 21:06 21:05 21:04 21:03 21:02 21:01 21:00 20:59
2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.65 2.65

අන්තර්ජාලය යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පසුගිය පැය වෙළෙඳ

යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි වෙනස්වීම් සෑම පැයකදීම නැරඹිය හැකිය. යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - 0.02 LKR. සෑම පැයකටම යෙන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ගාස්තු වගුවේ දැක්වේ. පහසුවෙන් නැරඹීම සඳහා පසුගිය පැය 10 සඳහා වටිනාකම් වගුවක් අප සතුව ඇත.

21:05 20:59 20:53 20:47 20:41 20:35 20:29 20:23 20:17 20:11
2.66 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.64 2.64 2.65

අන්තර්ජාලය යෙන් (JPY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

21:08 20:08 19:08 18:08 17:02 15:43 14:36 13:36 12:33 11:33
2.66 2.65 2.65 2.64 2.65 2.64 2.64 2.64 2.65 2.64