මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 21:31

විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ (EUR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යූරෝ දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යූරෝ දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

21:31:01 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 LKR = 0.0026 EUR
1 EUR = 381.08 LKR

1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විදේශ විනිමය හුවමාරුව ඔබට ගෙවිය යුතුය 0.0026 යුරෝ. තත්පර 30 - විනිමය අනුපාතය වෙනස් වන කාලය. වත්මන් විනිමය අනුපාතය හැකි ඉක්මනින් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ විදේශ විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්වීම් විවිධ කාල පරිච්ඡේදයන් සඳහා නැරඹිය හැකිය.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන යුරෝ - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ සජීවි, 28 ජූනි 2022

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ 28 ජූනි 2022 හි විනිමය අනුපාතය මෙහි ඇත, අපේ වෙබ් අඩවිය. විනිමය අනුපාත වෙනස්වීම් නැරඹීමට ඔබට පහසු වන පරිදි පිටුවේ ඉහළින් ඇති වගුව නිර්මාණය කර ඇත. ප්‍රස්ථාරයේ, මුදල්වල නැගීම හෝ වැටීම ඔබට ඉක්මනින් පෙනේ. නියම වේලාවට නිශ්චිත විනිමය අනුපාතය සොයා ගැනීමට ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ්‍යයක් තෝරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ මෙම මොහොතේ දී

විනිමය අනුපාත ඉතිහාසය සෑම විනාඩියකටම. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සිට යුරෝ හි ගතිකය මේ මොහොතේ - -0.0000 EUR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝ හි අනුපාත සෑම මිනිත්තුවක්ම මෙම පිටුවේ වගුවේ දක්වා ඇත. සෑම මිනිත්තුවකම විනිමය අනුපාතයේ වෙනස්කම් සංසන්දනය කිරීම පහසුය.

21:30 21:29 21:28 21:27 21:26 21:25 21:24 21:23 21:22 21:21
0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ පසුගිය පැය වෙළෙඳ

අපි විනිමය අනුපාතය පැයෙන් පැයට පෙන්වමු. -0.0000 EUR - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සිට යුරෝ මෙම පැය සඳහා අනුපාතය. සෑම පැයකටම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ ගාස්තු වගුවේ දැක්වේ. පහසුවෙන් නැරඹීම සඳහා පසුගිය පැය 10 සඳහා වටිනාකම් වගුවක් අප සතුව ඇත.

21:27 21:21 21:15 21:09 21:03 20:57 20:51 20:45 20:39 20:33
0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

21:30 20:30 19:30 18:30 17:26 16:07 14:58 13:58 12:55 11:55
0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026