මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 28/06/2022 19:51

විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

ඇමරිකන් ඩොලර් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022
ඇමරිකන් ඩොලර් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 28 ජූනි 2022

19:51:16 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 USD = 360.06 LKR
1 LKR = 0.0028 USD

විදේශ විනිමය හුවමාරුවේදී 1 ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා විනිමය අනුපාතය = 360.06 LKR. සෑම තත්පර 30 කට වරක් විනිමය අනුපාත යාවත්කාලීන කිරීම. ඇමරිකන් ඩොලර් අනුපාතය දැන් මාර්ගගතව නරඹන්න. විනාඩියකට, පැය, සතිය, මාසය සඳහා මාර්ගගත අනුපාත වෙනස් කිරීම.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඩොලරයට ජීවත් 28 ජූනි 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 28 ජූනි 2022

ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 28 ජූනි 2022 හි විනිමය අනුපාතය අපගේ වගුවේ දක්වා ඇත. වෙබ් අඩවිය. ප්‍රස්ථාරයේ, මුදල්වල නැගීම හෝ වැටීම ඔබට ඉක්මනින් පෙනේ. ප්‍රස්ථාරයේ ඇති ඇමරිකන් ඩොලර් අනුපාතය ඔබ එය මත සැරිසරන්නේ නම් සොයාගත හැකිය. ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාත සටහන ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන වේ.

පරිවර්තනය කරන්න ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මෙම මොහොතේ දී

ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි ඉතිහාසය සෑම විනාඩියකටම. ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය මේ මොහොතේ වැඩි කිරීම - 0.0002 LKR. ඇමරිකන් ඩොලර් හි විනාඩියකට විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත විනාඩි 10 ක් වගුවේ. මෙම පිටුවෙහි වගුවේ මිනිත්තු 10 ක් සඳහා විනිමය අනුපාත දත්ත බලන්න.

19:50 19:49 19:48 19:47 19:46 19:45 19:44 19:43 19:42 19:41
360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06

අන්තර්ජාලය ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පසුගිය පැය වෙළෙඳ

අපි විනිමය අනුපාතය පැයෙන් පැයට පෙන්වමු. මෙම වේලාවේදී ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත වෙනස් කිරීම. අවසාන පැයවල විනිමය අනුපාතවල ඉතිහාසය වගුවේ දක්වා ඇත. වෙබ් අඩවියේ පැය අනුපාතයට පහසුවෙන් තොරතුරු පළ කිරීම.

19:47 19:41 19:35 19:29 19:23 19:17 19:11 19:05 18:59 18:53
360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06

අන්තර්ජාලය ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද ප්රවණතාවය 28 ජූනි 2022

19:50 18:50 17:46 16:36 15:18 14:18 13:15 12:15 11:15 10:15
360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06 360.06