මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 20:53

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් පරිවර්තනය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිල අද ඇමරිකන් ඩොලර් හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය = 2.78 ඇමරිකන් ඩොලර්

සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඇමරිකන් ඩොලර් බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. සියලුම මුදල් හුවමාරු මෙහෙයුම් බැංකු වල සිදු කෙරේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු 0.002776 ඇමරිකන් ඩොලර් වේ. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0 ඇමරිකන් ඩොලර් කින් ඉහළ යයි. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් ට සාපේක්ෂව 0 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයෙන් සියයෙන් වැඩි විය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර්

මාසයකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.002829 ඇමරිකන් ඩොලර් සඳහා මිලදී ගත හැකිය. මාස තුනකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.003294 ඇමරිකන් ඩොලර් සඳහා විකිණිය හැකිය. මාස හයකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.004932 ඇමරිකන් ඩොලර් සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. විනිමය අනුපාතයේ වගුව පිටුවේ ඇත. සතිය පුරා, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය 1.84% විසින් වෙනස් කරන ලදි. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් ලෙස වසරකට වෙනස් කිරීම -44.42% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඇමරිකන් ඩොලර්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (USD)
1 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 2.78 ඇමරිකන් ඩොලර්
5 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 13.88 ඇමරිකන් ඩොලර්
10 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 27.76 ඇමරිකන් ඩොලර්
25 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 69.39 ඇමරිකන් ඩොලර්
50 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 138.78 ඇමරිකන් ඩොලර්
100 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 277.55 ඇමරිකන් ඩොලර්
250 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 693.89 ඇමරිකන් ඩොලර්
500 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 1 387.77 ඇමරිකන් ඩොලර්

අද 0.027755 USD = 10 LKR. අද 25 LKR = 0.069389 USD. අද, 0.14 ඇමරිකන් ඩොලර් 50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 0.28 ඇමරිකන් ඩොලර් 100 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 0.69 ඇමරිකන් ඩොලර් 250 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔබට 1.39 ඇමරිකන් ඩොලර් තිබේ නම්, බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත් හි ඒවා 500 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 0.002763 -2.38 * 10-5
27.06.2022 0.002787 -3.54 * 10-5
26.06.2022 0.002822 -
25.06.2022 0.002822 -1.85 * 10-5
24.06.2022 0.002841 -1.26 * 10-5

අද 500 LKR = 0.002763 USD. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් සිට 27 ජූනි 2022 - 0.002787 ඇමරිකන් ඩොලර්. 26 ජූනි 2022, 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පිරිවැය 0.002822 ඇමරිකන් ඩොලර්. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් අනුපාතය හි 24.06.2022. අවම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට ඇමරිකන් ඩොලර් පසුගිය මාසය සඳහා විනිමය අනුපාතය 28.06.2022 මත විය.

   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සහ ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් සංකේත සහ රටවල්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.

ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් සංකේතය, ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් සංඥාව: $. ඇමරිකන් ඩොලර් රජයේ: බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත්, බ්රිතාන්ය ඉන්දීය සාගර ප්රදේශය නැගෙනහිර ටිමෝරය, මාෂල් දූපත්, මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද, පලාවු, උතුරු මරියානා දිවයින්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දිවයින්, ඉක්වදෝරය. ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් කේතය USD. ඇමරිකන් ඩොලර් කාසිය: සියයට.