මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 19:55

පරිවර්තනය කරන්න යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය. යුවාන් මිල අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 යුවාන් = 53.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුවාන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. මුදල් විනිමය අනුපාතය දිනකට සාමාන්‍ය අගයක් ඇත. සත්‍යාපිත ප්‍රභවයන්ගෙන් විනිමය අනුපාත. 1 යුවාන් යනු 53.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වේ. 1 යුවාන් 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කින් වැඩි විය. 1 යුවාන් සඳහා දැන් ඔබට 53.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලබා දිය යුතුය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

මාසයකට පෙර, යුවාන් 53.55 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා මිලදී ගත හැකිය. මාස තුනකට පෙර, යුවාන් 47.70 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විකිණිය හැකිය. අවුරුදු දහයකට පෙර, යුවාන් 30.89 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා මිලදී ගත හැකිය. විවිධ වේලාවන් සඳහා විනිමය අනුපාතයේ සටහනක් මෙහි දැක්වේ. -3.07% - සතියකට යුවාන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම. වසර පුරා, යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය 74.04% විසින් වෙනස් කරන ලදි.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය යුවාන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුවාන් (CNY) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 යුවාන් 53.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
5 යුවාන් 268.82 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
10 යුවාන් 537.64 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
25 යුවාන් 1 344.10 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
50 යුවාන් 2 688.21 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
100 යුවාන් 5 376.41 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
250 යුවාන් 13 441.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
500 යුවාන් 26 882.06 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

අද 537.64 LKR = 10 CNY. අද, 25 යුවාන් 1 344.10 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔබට 50 යුවාන් 2 688.21 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා ඔබට විකිණිය හැකිය. . 100 යුවාන් සඳහා ඔබට 5 376.41 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගත හැකිය. . අද, 13 441.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 250 යුවාන්. ඔබට 500 යුවාන් තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඒවා 26 882.06 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

   යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 54.583406 0.626506 ↑
27.06.2022 53.9569 0.676241 ↑
26.06.2022 53.280659 -
25.06.2022 53.280659 0.469538 ↑
24.06.2022 52.811121 0.038147 ↑

1 යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 28 ජූනි 2022 - 54.583406 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 27 ජූනි 2022, 1 යුවාන් = 53.9569 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මත 26 ජූනි 2022 53.280659 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. පසුගිය මාසය සඳහා උපරිම CNY / LKR අනුපාතය 28.06.2022 මත විය. යුවාන් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය හි 24.06.2022.

   යුවාන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යුවාන් සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේත සහ රටවල්

යුවාන් මුදල් සංකේතය, යුවාන් මුදල් සංඥාව: ¥. යුවාන් රජයේ: චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව. යුවාන් මුදල් කේතය CNY. යුවාන් කාසිය: fen.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.