මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (මාර්තු 2022)

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 2006 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් (මාර්තු 2022).

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා මාර්තු 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා ඇමරිකන් ඩොලර් මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
<< < ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 මාර්තු 2022 පෙබරවාරි 2022 ජනවාරි 2022 දෙසැම්බර් 2021 > >>
දිනය අනුපාතය
31.03.2022 0.003294
30.03.2022 0.003260
29.03.2022 0.003507
28.03.2022 0.003625
27.03.2022 0.003670
26.03.2022 0.003706
24.03.2022 0.003350
23.03.2022 0.003582
22.03.2022 0.003627
21.03.2022 0.003512
20.03.2022 0.003923
19.03.2022 0.003923
18.03.2022 0.003733
17.03.2022 0.003273
16.03.2022 0.003483
15.03.2022 0.004089
14.03.2022 0.004429
13.03.2022 0.004509
12.03.2022 0.004509
11.03.2022 0.004393
10.03.2022 0.005245
09.03.2022 0.005412
08.03.2022 0.006091
07.03.2022 0.004934
06.03.2022 0.004873
05.03.2022 0.004873
04.03.2022 0.004851
03.03.2022 0.004874
02.03.2022 0.005958
01.03.2022 0.005527