මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ (අගෝස්තු 2022)

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය පටන් 1992 දක්වා 2022. මුදල් පරිවර්තකය සටහන යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (අගෝස්තු 2022).

යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ සදහා අගෝස්තු 2022 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වලට අනුව.
ව්යවහාර මුදල් ඉතිහාසයේ දින විසින් වෙනස් කරන්න.

පරිවර්තනය කරන්න යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යෙන් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්
 
    ඔක්තෝම්බර් 2022 සැප්තැම්බර් 2022 අගෝස්තු 2022 ජුලි 2022 ජූනි 2022 මැයි 2022 අප්රේල් 2022 > >>
දිනය අනුපාතය
31.08.2022 2.614396
30.08.2022 2.519477
27.08.2022 2.664637
26.08.2022 2.642792
25.08.2022 2.650721
24.08.2022 2.637046
23.08.2022 2.625130
22.08.2022 2.629447
21.08.2022 2.629447
20.08.2022 2.625943
19.08.2022 2.691829
18.08.2022 2.688150
17.08.2022 2.729542
16.08.2022 2.737217
15.08.2022 2.647559
14.08.2022 2.672777
13.08.2022 2.672777
12.08.2022 2.690845
11.08.2022 2.596770
10.08.2022 2.669757
09.08.2022 2.600565
08.08.2022 2.718141
07.08.2022 2.713563
06.08.2022 2.700833
05.08.2022 2.629630
04.08.2022 2.630724
03.08.2022 2.789054
02.08.2022 2.662034
01.08.2022 2.656351